_environ

Name

_environ -- alias for environ - user environment

Synopsis

extern char **_environ;

Description

Alias for environ - user environment.